§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez firmę TECHNITRA Sp z o.o., ul. Józefitów 11/3, 30-039 Kraków, NIP: 677 243 19 15, KRS: 0000718608, REGON: 369478626 (zwaną dalej: „Dostawcą”).
 2. Klientem Dostawcy może zostać każda osoba pełnoletnia. Zamówienie usługi dla osoby niepełnoletniej może dokonać jedynie jej prawny opiekun, który bierze pełną odpowiedzialność za efekty stosowanej diety.
 3. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przygotowania i dostawy posiłków w ramach cateringu dietetycznego. Jest to od 3 do 5-cio posiłkowy zestaw o określonej wartości kalorycznej. Każdy posiłek spakowany jest w pojemniki do tego dostosowane oraz dostarczany w firmowej torbie.
 4. Osoba składająca zamówienie potwierdza jednocześnie, iż zapoznała się i akceptuje wszystkie postanowienia powyższego regulaminu.

 

§2 Zamówienie

 1. Składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.
 2. Zamówienie diety następuje poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie box4fit.pl  Po wypełnieniu formularza zamówienia, Dostawca może się kontaktować z klientem telefonicznie lub mailowo w celu ustalenia szczegółów zamówienia.
 3. Pierwsza dostawa posiłków następuje w dniu wyznaczonym przez Klienta, jednak nie wcześniej niż 1 dzień roboczy po zaksięgowaniu wpłaty poprzez przelewy24.
 4. W trakcie składania zamówienia zamawiający jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne informacje oraz przeciwwskazania mogące mieć wpływ na dobór diety, a w szczególności informacje o: wszystkich chorobach istniejących oraz przebytych; nadciśnieniu tętniczym; cukrzycy; nietolerancji laktozy; zażywaniu leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie lub wpływających niekorzystnie na trawienie; w przypadku kobiet informacji o ciąży albo karmieniu piersią; alergii.
 5. W przypadku zatajenia przez Klienta jakichkolwiek problemów zdrowotnych i przeciwwskazań wymienionych w ust 4. powyżej, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za efekty stosowanych diet.
 6. W przypadku osób chorych lub osób, u których występują problemy zdrowotne zaleca się przed przystąpieniem do stosowania diety – konsultację z lekarzem.
 7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za brak efektów stosowanej diety.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do możliwości odmówienia realizacji zamówienia.

 

§3 Płatnośći

 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za cały okres zamówienia z góry, najpóźniej dzień przed rozpoczęciem diety poprzez przelewy24 dostępny na stronie internetowej.
 2. Za dzień płatności uważany jest dzień w którym wpłata za zamówienie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym.
 3. Dostawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia do momentu otrzymania należności za dane zamówienie. Zamawiającemu zostanie przekazana stosowna informacja drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.

 

§4 Dostawa

 1. Dostawa zamówienia odbywa się w dni robocze od 4 do 9 rano na dany dzień (na terenie Krakowa i okolic) .
 2. Szczegóły dostawy ustalane są z Klientem indywidualnie.
 3. W przypadku nieodebrania zamówienia przez Klienta, spowodowanego nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością uniemożliwiającą dostarczenie zamówienia Klientowi, jego przedmiot uznaje się za skutecznie dostarczony.
 4. Dostawa na terenie Krakowa,Wieliczki, Niepołomic i okolic(+-5km) jest bezpłatna.
 5. Wszelkie zmiany w zamówieniu należy zgłaszać niezwłocznie, nie później niż do godziny 13:00 w dniu poprzedzającym planowaną dostawę zamówienia.
 6. Zmiany zgłoszone po upływie terminów wskazanych w ust. 5 powyżej nie zostaną zrealizowane.
 7. Harmonogramy dostaw na dni świąteczne będą umieszczane z odpowiednim wyprzedzeniem w aktualnościach.

 

§5 Zmiany i anulowanie zamówienia

 1. Klient uprawniony jest do zmiany zamówienia w części dotyczącej: terminów dostaw, adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od Dostawcy wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
 2. Klient uprawniony jest do anulowania zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godziny 13:00 w dniu poprzedzającym planowaną dostawę zamówienia.
 3. O zamiarze zmiany lub anulowania zamówienia Klient zobowiązany jest poinformować Dostawcę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem krakow@box4fit.pl
 4. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania.

 

§6 Reklamacje

 1. W razie niezgodności przedmiotu zamówienia lub sposobu jego realizacji z niniejszym regulaminem lub złożonym zamówieniem, Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem krakow@box4fit.pl.
 2. Gdy reklamacja została złożona droga telefoniczną: z chwilą przekazania jej treści przedstawicielowi Dostawcy, dostępnemu pod numerem telefonu, wskazanym w ust. 1 powyżej.
 3. Gdy reklamacja została złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej: z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji. Dostawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 5 dni roboczych. W przypadku uwzględnienia reklamacji Dostawca zobowiązany jest do wymiany zamówienia będącego przedmiotem reklamacji albo wchodzącego w jego skład posiłku/posiłków, po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem terminu wymiany.
 4. W przypadku stwierdzenia przez Dostawcę, że reklamacja nie jest zasadna, w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu reklamacji z zamówieniem, Dostawca poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych przedstawiając stosowne uzasadnienie.
 5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, klientowi nie przysługuje wymiana lub zwrot należności za zamówienie.

 

§7 Polityka prywatności

 1. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych firmy TECHNITRA Sp. z o.o., ul. Józefitów 11/3, 30-039 Kraków, NIP: 677 243 19 15, KRS: 0000718608, REGON: 369478626.
  Administratorem danych jest firma TECHNITRA Sp. z o.o., ul. Józefitów 11/3, 30-039 Kraków, NIP: 677 243 19 15, KRS: 0000718608, REGON: 369478626.
 2. . Zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych można dokonać kontaktując się z konsultantem firmy TECHNITRA Sp. z o.o., ul. Józefitów 11/3, 30-039 Kraków, NIP: 677 243 19 15, KRS: 0000718608, REGON: 369478626 pod adresem biuro@technitra.pl. W ten sam sposób można usunąć lub zmienić swoje dane osobowe i teleadresowe.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.